Generalforsamling 2024

Referat fra Vojens floorball generalforsamling d. 26 feb. 2023.

 

6 personer var tilstede incl. dirigent og bestyrelse. (Annette Marcussen, Jan, Patrick Ohlsen, Marianne Jansen, Christina Simonsen, Britta Simonsen).

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Annette Marcussen, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Christina Simonsen blev udpeget til referent.

 

2. Formanden beretning.

Britta Simonsen læser op, og beretningen godkendt.

 

3. Kasseren fremlægger regnskab.

Regnskabet for 2023 forlagde kasseren Christina Simonsen. Hun gennemgik tallene for 2023 og forslag til buget 2024. Regnskab godkendt.

 

4. Behandling af indkommende forslag,

Der var ingen indkommende forslag.

 

5. Orientering om kontingent.

Der er ingen ændring i kontingent.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Formand Britta Simonsen (ikke på valg)

Kasser Christina Simonsen (på valg) modtog genvalg og blev valgt.

Sekretær Marianne Jansen (ikke på valg)

Suppleant blev valgt og det blev Patrick Ohlsen.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor blev valgt og det blev Heidi Larsen

Revisor suppleant blev valgt og det blev Annette Marcussen.

 

8. Evt.

Annette vil søge målmandsudstyr til børneholdet.

Kampe bliver efterspurgt på 50+, hvis det ligger i hverdagen.

 

M.V.H. Bestyrelsen

 

 

Konstituering efter generalforsamlingen, forbliver den samme.