Vedtægter for

§1 Navn
Foreningens navn er Vojens Floorball. Foreningens hjemsted er Haderslev kommune. Foreningen er stiftet 15/2 – 2018.

§2 Organisationsforhold

Foreningen er tilsluttet DGI Sønderjylland.

§3 Formål
Foreningens formål er at dyrke floorball samt på anden måde at samle børn, unge og floorball interesserede i alle aldre til sjov motion og godt kammeratskab.

§4 Medlemsforhold

Stk. 1
Som medlem kan alle optages som vedkender sig disse vedtægter. Medlemsskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Stk. 2
Eksklusion kan ske, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

§5 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer.
Indmeldelsen er bindende for en halv sæson, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§6 udmeldelse
Udmeldelse skal ske skrifteligt til kasseren med en måneds varsel til udgangen af en halv sæson.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

§7 Kontingent
Kontingent for aktive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§8 Restance
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skrifteligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste.
Ny optagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

§9 Generalforsamling
Generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen sker med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse via mail til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før.

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer, som har været indmeldt i klubben i minimum 14 dage, samt ikke er i kontingentrestance, og er over 18 år. Ved børn får fremmødte forældre stemmerettighed, 1 stemme pr. barn. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Orientering om kontingent og budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges hvert år)
8. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer, med undtagelse af vedtægtsændringer, sine beslutninger med almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes hvis mindst 10 medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter kravet herom er modtaget.
En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§11 Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær er på valg i de ulige år. Kassér er på valg i de lige år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med minimum formand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor

§12 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§13 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12 Senest slut januar afgiver bestyrelsen regnskab og status til revisionen. Revisionen består af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

§14 Tegning
Foreningen forpligtes ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse af den samlede bestyrelse.

§15 Opløsning
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter den første. Beslutningen om opløsning er uafhængig af antallet af fremmødte.
Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig kontanter, løsøre eller fast ejendom, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser er afviklet – være at overdrage til almennyttige formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15/2-2018
Rette i §11 d. 26/2-2019
Rettet i §9 d. 18/2-2020