Referat fra Vojens floorball generalforsamling d. 18 feb. 2020.

4 personer var til stede inkl. dirigenten og bestyrelsen deltog med formand Britta Simonsen og Kassere Christina Simonsen. Sanne Lassen som er sekretær, var syg.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Henrik, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Christina Simonsen blev udpeget som referent til generalforsamlingen.

2. Formandsberetning
Britta Simonsen læste formandsberetningen op. Det er muligt at se den på vores hjemmesiden
www.vojensfloorball.dk

3. Kassere fremlægger regnskab
Regnskabet for 2019 forlagde kassere Christina Simonsen, hun gennemgik tallene for 2019 og forslag for buget 2020.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag.

5. Orientering om kontingent
Der var ingen ændringer i kontingentet.

6. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslog at man indkalder til generalforsamling med 3 ugers varsel (som det altid har været).
Indkommende forsalg til generalforsamling skal ske 10 dage før, at generalforsamlingen finder sted. (hvor det før var 3 uger). Det er her ændringen sker.

7. Valg af bestyrelse
Kassere Christina Simonsen modtog genvalg og bliver i bestyrelsen.
Suppleant i bestyrelsen blev Mille Stockfish , som modtog genvalg og blev.

8. Valg af revisor og suppleant
Heidi Larsen modtog ikke genvalg. Men da der ikke var andre der meldte sig, så valgte Heidi at blive et år mere, som revisor i bestyrelsen.
Mille Stockfish blev 1. suppleant til revisor. Hun modtog genvalg og blev.
Amalie udgår som 2. suppleant til revisor.

9. Evt.
Der blev drøftet det projekt, Vojens floorball har fået sponsoreret af DGI. Britta Simonsen tager 4 x 1 time ned i SFO én og spiller floorball med de børn fra SFO èn der har lyst. Det bliver 4 tirsdage i streg.

Mvh. Bestyrelsen

Konstituering efter generalforsamling forbliver den samme.