GENERALFORSAMLING D. 20 Februar

                                        VOJENS FLOORBALL

Indkalder herved til ordinær

Generalforsamling

Som afholdes mandag d. 20. februar 2023 kl. 18.00

I forhallen ved aulaen på Bregnbjergskolen (0-6 klasse) Unionvej 4, 6500 Vojens

 

                                 Med følgende dagsorden iflg. Vedtægterne:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Behandling af indkommende forslag (Forslag skal være formanden i hænde, senest 10 dage før årsmødet. dvs. senest d. 10. februar 2023 på mail; Vojensfloorball@gmail.com)
  5. Orientering om kontingent og buget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand: Britta Simonsen (Modtager genvalg)                                                        

Kasser: Christina Simonsen (Er ikke på valg)                                                                      

Sekreter Sanne Petersen (Modtager genvalg)                                                          

Suppleant i bestyrelsen: Marianne Jansen (Modtager genvalg

Valg af revisor og revisorsuppleant (Vælges hvert år)

Revisor: Kaj Rønn (Modtager genvalg)                                                                             

Suppleant til Revisor

8. Evt.  

 

 

M.V.H. Bestyrelsen